Vendimi nr. 21 datë 31.07.2020 i Komisionit Institucional të Zgjedhjeve, “Mbi shpalljen e kandidatit për Rektor të Universitetit të Tiranës”