Vendimin Nr. 02 datë 28.02.2019 të Komisionit Zgjedhor të Fakultetit të Gjuhëve te Huaja

Vendimin Nr. 02 datë 28.02.2019 të Komisionit Zgjedhor të Fakultetit të Gjuhëve te Huaja, mbi shpalljen e listës së kandidatëve për anëtarë të komisionit për dhënien e gradës shkencore “Doktor” .

Vendim nr. 02 date 28.02.2019

Leave a Reply