VKM nr.226, datë 17.04.2019 Karta e studentit

Njoftim !

Bashkëngjitur do të gjeni VKM nr.226, datë 17.04.2019 mbi kategoritë e shërbimeve të ofruara nga entet shtetërore dhe subjekte të tjera, të cilat përfitohen me çmime të reduktuara përmes përdorimit të kartës së studentit .

VKM nr.226, datë 17.04.2019 Karta e studentit