Aplikimet për personel akademik me kohë të pjesshme 2022 -2023

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës bazuar në Ligjin Nr.80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë ne Republiken e Shqipërise” neni 57 dhe 64, pika 1, si dhe mbështetur ne Statutin e Universitetit te Tiranës, neni 68, si dhe me vendim Dekanati nr.84, date 06.09.2022, shpall aplikimin për personel akademik me kohë të pjesshme (pedagogë të jashtëm)pranë Fakultetit te Gjuhëve të Huaja për vitin akademik 2022-2023.

 

Aplikimet per personel akademik me kohë të pjesshme 2022-2023 (1)