FGJH në mbështetje të Barazisë Gjinore

FGJH është angazhuar ndër vite për të promovuar të drejtat e grave dhe vajzave, mbrojtjen nga diskriminimi dhe advokim për barazi gjinore përmes edukimit, trajnimeve, e forumeve të ndryshme ndërgjegjësuese. Kontributet më të rëndësishme të këtyre aktiviteteve të organizuara janë nga Forumet e Grave Frankofone dhe nga forumet studentore e stafet akademike dhe ndihmës akademike, të cilat kanë inkurajuar nisma për fuqizimin e gruas dhe mbështetje ndaj çështjeve gjinore.

“Çdo trajtim jo i barabartë i një individi në krahasim me një individ të gjinisë së kundërt në rrethana të njëjta apo të ngjashme konsiderohet diskriminim i drejtpërdrejtë gjinor”

Barazia gjinore është një gur themeltar në procesin e zhvillimit demokratik të një kombi. Për të vendosur këtë gur atje ku duhet është e nevojshme të merren në konsideratë të gjitha pabarazitë gjinore që karakterizojnë sot familjen, komunitetin, tregun e punës, dhe në përgjithësi shoqërinë.

Mbrojtja e të drejtave të gruas/vajzës, pozita të barabarta gjinore, mundësi të barabarta për të gëzuar të gjitha të drejtat e për të vënë në shërbim potencialet individuale në zhvillimin e shoqërisë, trajtim i barabartë gjinor, eleminin dhe parandalim të çdo lloj forme diskriminuese gjinore- janë disa nga tematikat e trajtuara në aktivitetet promovuese nga institucioni ynë FGJH.

Tema e edicionit të 6-të të Forumit të Grave Shqiptare Frankofone, që do të zhvillohet në Universitetin e Vlorës, në datën 7 mars 2023, ora 9.30, do të jetë:

Inovacioni dhe teknologjia për fuqizimin e gruas – Figura e gruas në rrjetet sociale”

-‘Video Spot Barazia Gjinore’

-Forumi 1

-Forumi 2

-Forumi III i kombëtar i Grave Frankofone Shqipëtare

-Forumi IV Kombëtar i Grave Shqiptare Frëngjishtfolëse

-Forumi V kombëtar i Grave frankofone shqipëtare

-Forumi VI kombëtar i Grave Frankofone Shqipëtare

-Forumi i VI i Grave Frankofone

-Konkursi “Studentët flasin nëpërmjet artit për dhunën ndaj grave”

-Deux années de travail collaboratif en faveur de l’Egalité Femmes-Hommes à l’Université : atelier de partage d’expériences du Consortium international initié par l’AUF

-SYNTHÈSE DES TRAVAUX DU CONSORTIUM INTERNATIONAL ÉGALITÉ FEMMES- HOMMES