Krijimi i korpuseve paralele parashikuar në projektin: Rëndësia e WEB Semantic në ndërtimin e korpuseve dhe në përkthimin e teksteve të specialitetit.

Krijimi i korpuseve paralele

 

  1. Mbledhja e materialeve për korpuset paralele (dokumentimi i kapitujve të acquis communautaire në 3 gjuhët e punës (frëngjisht, anglisht, shqip) dhe pastrimi i dokumenteve për përgatitjen e korpuseve paralele (alignement dhe annotation) – Kelvin Zifla
  2.  Përcaktimi i metodologjisë së përzgjedhjes – Eglantina Gishti / Fjoralba Dado
  3. Diskutimi për përzgjedhjen e autorit/ve te cilët do të shërbejnë si pike nisje për krijimin e korpuseve letrare. Ky korpus do të fokusohet vetëm në përzgjdhjen automatike të terminolologjisë dhe jo për analiza të plota gjuhësore – Ardiana Hyso

Mbledhja e korpusit dhe pastrimi i tyre do te mundësojë dokumente të cilat do të përdoren për korpuset paralele dhe përpunimin e tyre. Pas kësaj faze, keto korpuse të përpunuar dp të përdoren për trajnimet nga anëtari i Universitetit Paris Cité.

Puna për krijimin e korpuseve është në proces…