Kriteret e vlerësimit Erasmus+ për stafin akademik

  • Përzgjedhja e stafit akademik bëhet nëpërmjet sistemit të pikëzimit si më poshtë:

*Kriteret mund të shtohen duke u bazuar në kërkesat që mund të ketë universiteti pritës.

Thirrjet për aplikim shpallen në faqen zyrtare të websitit të UT-së, në faqen zyrtare të Facebook-ut të UT-së si dhe përcillen me shkresë zyrtare në fakultet.

Stafi fitues dhe jo fitues lajmërohet mbi ecurinë e aplikimit me e-mail.