Lista e studenteve qe kane perfituar burse sipas VBA Nr. 143 dt.16.12.2019

Njoftim !
Bashkengjitur do të gjeni listën emerore të studentëve të Ciklit të Parë, të cilët kanë përfituar bursë për vitin akademik 2019-2020, sipas VKM-së Nr. 39 dt. 23.01.2019, miratuar me Vendimin e Bordit të Administrimit Nr. 143 dt. 16.12.2019, dokumentat e të cilëve janë konfirmuar nga Institucionet perkatëse.

Shenim: Studentet të cilët nuk e gjejnë emrin në listë dhe kanë kanë dorezuar dokumentacionin përkatës , pas ardhjes së konfirmimeve nga institucionet përkatëse Bordi i Administrimit do të mari një vendim të dytë.

Bursat 2019-2020 per afishim ne WEB