NJOFTIM! Bashkëngjitur do të gjeni listat emërore të studentëve të Ciklit të Parë në të gjitha programet e studimit të cilët rezultojnë me mesatare të ponderuar 9 deri në 10 për vitin akademik 2018 -2019.

Njoftim!
Bashkëngjitur do të gjeni listat emërore të studentëve të Ciklit të Parë në të gjitha programet e studimit  të cilët rezultojnë me mesatare  të ponderuar 9 deri në 10 për vitin akademik 2018 -2019.
Këta studentë do të përfitojnë Bursë dhe Përjashtim nga tarifa e shkollimit pas miratimit të emrave të tyre nga Bordi i Administrimit.