Mandati i Arkëtimit për Regjistirmet në Ciklin e Dytë Master

Mandati i Arkëtimit për Regjistirmet në Ciklin e Dytë Master