Njoftim! Bashkëngjitur do të gjeni Vendimin e Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës nr. 52, datë 20.11.2019 “Për miratimin e periudhës zgjedhore dhe datës së zgjedhjeve për anëtar të Këshillave Studentorë të Fakulteteve të UT” , si dhe Vendimin e Rektorit nr. 200, datë 20.11.2019 “Për shpalljen e periudhës zgjedhore dhe datës së zgjedhjeve për anëtar të Këshillave Studentorë të Fakulteteve të UT”

Njoftim !

Bashkëngjitur do të gjeni Vendimin e Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës nr. 52, datë 20.11.2019 “Për miratimin e periudhës zgjedhore dhe datës së zgjedhjeve për anëtar të Këshillave Studentorë të Fakulteteve të UT” , si dhe Vendimin e Rektorit nr. 200, datë 20.11.2019 “Për shpalljen e periudhës zgjedhore dhe datës së zgjedhjeve për anëtar të Këshillave Studentorë të Fakulteteve të UT”