Njoftim ! Fillojnë aplikimet në programet e studimit Master i Shkencave dhe Master Profesional pranë Fakultetit të Gjuhëve të Huaja.

Fakulteti ynë ofron :

1. Master i Shkencave në Mësuesi në degët Gjuhë Angleze, Gjuhë Italiane, Gjuhë Gjermane, Gjuhë Frënge, Gjuhë Greke, Gjuhë Turke.

2. Master i Shkencave në Gjuhë dhe Komunikim Ndërkulturor dhe Turistik i cili është ndërdepartamental , pra ofrohet në çdo degë.

3. Master i Shkencave në Përkthim Teknik Letrar dhe Interpretim i cili është ndërdepartamental , pra ofrohet në çdo degë.

4. Master Profesional në Përkthim me profil Përkthyes i cili është ndërdepartamental , pra ofrohet në çdo degë.

Datat e aplikimeve për studentët do të jenë nga data 23.09.2019 deri më datë 11.10.2019 pranë sekretarisë mësimore të Ciklit të Dytë, çdo ditë nga ora 09:00 – 16:00 dhe të premten deri në 14:00.

Bashkengjitur do te gjeni dhe Udhëzimin Mr. 17 datë 30.07.2019 te MASR, ne te cilin do të gjeni dokumentacionin e nevojshem për aplikim.
https://arsimi.gov.al/…/Udh%C3%ABzim-nr.17-dat%C3%AB-30.7.2…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *