Njoftim ! Listat përmbledhëse të studentëve që përfitojnë përjashtimin 50% të kufirit max të tarifës vjetore 2019-2020

Njoftim !

Bashkëngjitur do të gjeni Listat përmbledhëse të studentëve që përfitojnë përjashtimin sipas VKM-së Nr. 778 datë 26.12.2018 “Për një ndryshim dhe shtesë në VKM Nr. 288 datë 21.05.2018 sipas 50% të kufirit max të tarifës vjetore 2019-2020, Miratuar me Vendimin e Bordit te Administrimit Nr. 2, date 31.01.2020
Gjithashtu edhe Vendimin e Bordit te Administrimit Nr. 2, date 31.01.2020