Njoftim në kuadër të zbatimit te Programeve të Nxitjes së Punësimit, dhe më konkretisht VKM nr. 17 date 15. 01. 2020

Ju njoftojmë se në kuadër të zbatimit te Programeve të Nxitjes së Punësimit, dhe më konkretisht VKM nr. 17 date 15. 01. 2020, “??̈? ??????????, ???????? ??? ????????? ??̈? ???????? ? ?????????? ?? ??????? ??̈ ????̈????? ????̈????? ????̈?????, ???????? ??̈ ????̈ ??? ?????????? ????????????”, ? ?????????.
Përfitues të këtij programi janë të gjithë punëkërkuesit e papunë, të cilët janë të sapodiplomuar, deri në 24 (njëzet e katër) muajt e fundit pas diplomimit, të cilët janë regjistruar si punëkërkues të papunë.
Ftojmë studentët të paraqiten pranë ??????????̈ ???????? ??̈ ?????????̈ ?????̈???? ??̈ ????̈????? ??? ????̈???? për t’u regjistruar si punëkërkues të papunë në mënyrë që të mund të perfitojnë nga ky program.
Referuar vendimit në fjalë programi ka si qëllim për t’u mundësuar të sapodiplomuarve praktika profesionale duke krijuar tranzion të shpejtë në tregun e punës në të njejtën fushë ose në fushë te ngjashme, në të cilën ka studiuar i diplomuari, për një kohëzgjatje 6 mujore.