Njoftim per terheqjen e faturave per arketimin e tarifes se shkollimit

Njoftim per terheqjen e faturave per arketimin e tarifes se shkollimit

Njoftohen të gjithë studentët e Ciklit të Parë dhe të Ciklit të Dytë të studimeve te paraqiten pranë Zyrës së Informacionit për të tërhequr faturat për arketimin e tarifës së shkollimit. Afati i fundit i dorëzimit të mandatit është data 02.02.2018 po pranë Zyrës së Informacionit. Ju lutem respektoni afatet pasi mospagesa e tarifës në kohë ju penalizon në mosdhënien e provimeve.