Vendimi Nr.2 datë 01.03.2021 dhe Vendimi Nr.3, datë 01.03.2021 “Për ngritjen e Komisioneve të Zgjedhjeve në njësitë e UT-së, dhe fillimin e procesit të vetëkandidimit për anëtarë të tyre”