“Per zgjedhjen e 2 (dy) anetareve – nga personeli akademik, ne vendet vakante, te Komisionit te Zgjedhjeve te Fakultetit te Gjuheve te Huaja, te UT-se”