Struktura mësimore e vitit akademik 2020-2021

Njoftim !

Bashkëngjitur do të gjeni Urdhërin e Brendshëm Nr. 18 datë 01.03.2021, të Dekanit të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, mbi strukturën mesimore të rishikuar (me kohëzgjatjen e sezonit të provimeve për semestrin e parë) për vitin akademik 2020-2021.

Struktura mësimore e vitit akademik 2020-2021