Udhërrëfyes në frengjisht dhe në italisht për Muzeun Kombëtar të Përgjimeve «Shtëpia me gjethe»

Udhërrëfyes në frengjisht dhe në italisht për Muzeun Kombëtar të Përgjimeve «Shtëpia me gjethe»

Një prej muzeve më intrigues në Shqipëri, « Shtëpia me gjethe » do të ofrojë për visitorët frankofonë dhe italofonë shërbimin e audiogudës në frengjisht dhe në italisht, si dhe libërthin udhërrëfyes të përkthyer në këto dy gjuhë.

Këto produkte janë frut i punës së studentëve të Departamentit të Gjuhës Frënge dhe të atij të  Gjuhës Italiane të FGJH-së me mbështetjen e Agjencisë Universitare të Frankofonisë, ambasadës së Francës dhe ambasadës së Italisë në Shqipëri.

Veprimtaritë e kryera për realizimin e audioguidave në gjuhën frënge u konceptuan dhe u koordinuan nga pedagogia Anida Kisi dhe në gjuhën italiane nga lektorja e Ministrisë së Jashtme italiane dhe e Bashkëpunimit Ndërkombëtar Tiziana di Fabio.

Bashkëpunuan ngushtësisht në këtë projekt, Etleva Demollari, drejtoreshë e Muzeut Kombëtar të përgjimeve « Shtëpia me gjethe » dhe Kleida Pira, gazetare në Radio Tirana International në frëngjisht.

Përkthimi i libërthit udhërrëfyes u krye nga studentët e të dy departamenteve nën kujdesin e pedagogeve Mirela Papa, Renata Martini, Vjola Adhami për gjuhën italiane dhe nga pedagoget Drita Rira dhe Etleva Demollari për gjuhën frënge. Botimi në frengjisht dhe në italisht i udhërrëfyesve u financua nga Ambasada e Francës dhe ajo e Italisë në Shqipëri.

Studentët e Masterit të Shkencave në Gjuhë dhe Komunikim Ndërkulturor e Turistik, Ernalda Gjona, Hans Zuna, Marinel Gremi, Margaux Aupetit, Senada Llukaj, Xhovana Prendi, realizuan audioguidat në frengjisht në kuadër të projektit FORMATHECO 2018-2019 të Agjencisë Universitare të Frankofonisë (AUF) në partneritet me Fakultetin e Gjuhëve të Huaja të Universitetit të Tiranës.

Studentët e Departamentit të Gjuhës Italiane që punuan për përkthimin e libërthit udhërrëfyes janë: Denada Cahani Kiri dhe Ardit Mullaj, studentë të Masterit në Përkthim Teknik-Letrar dhe Interpretim. Audioguida u realizua nga një grup studentësh të ciklit Bachelor dhe Master në gjuhën italiane: Alisa Kana, Ditjona Jahelezi, Enjell Hoxha, Jusilda Bardhoku, Klaudia Përnokaj, Martin Arapi, Pamela Syku, Sirela Roçi.

Në kuadër të javës së XIX-të italiane në botë, audioguidat dhe libërthi udhërrëfyes në frengjisht dhe në italisht u prezantuan gjatë një eventi të organizuar nga Ambasada e Italisë më 22 tetor 2019 në godinën “Liria”  ku ishin të ftuar dhe përshëndetën punën e kryer një sërë personalitetesh: Artur Sula dekan i FGJH-së,  Elva Margariti ministre e Kulturës, ambasadori i Italisë Alberto Cutillo, ambasadorja e Francës Christina Vasak, nënkryetarja e Bashkisë së Tiranës Anuela Ristani dhe drejtoresha e muzeut Etleva Demollari.

Le nuove guide in francese e italiano per il Museo Nazionale della Sorveglianza “Casa delle Foglie” a Tirana

Uno dei musei più affascinanti dell’Albania, la “Casa delle Foglie” offrirà il servizio di audioguida in italiano e francese ai visitatori italofoni e francofoni, nonché una guida tradotta nelle due lingue.

Le guide sono il risultato del lavoro degli studenti dei Dipartimenti di Italiano e di Francese  della Facoltà di Lingue Straniere, grazie al sostegno dell’Ambasciata d’Italia in Albania per parte italiana, dalla Agence Universitaire de la Francophonie e dell’Ambasciata di Francia, per parte francese.

Le attività svolte per la realizzazione delle guide in italiano sono state progettate e coordinate dalla lettrice  del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Tiziana di Fabio e in francese dalla professoressa Anida Kisi.

La guida cartacea in italiano è stata tradotta dagli studenti del Master di Traduzione e Interpretariato, a cui le docenti, le professoresse Mirela Papa, Renata Martini, Vjola Adhami, l’avevano affidata come compito di tirocinio del secondo semestre dell’anno conclusivo del Master. L’edizione francese è stata curata dalla prof.ssa Drita Rira del Dipartimento di Francese et la direttrice des museo, Etleva Demollari. La guida è stata pubblicata e offerta al Museo « Casa delle Foglie » grazie al contributo dell’Ambasciata d’Italia in Albania e dall’Ambasciata di Francia.

L’audioguida in italiano, a cui si accede da un link sulla pagina web del Museo, è il frutto di una collaborazione fra l’Ambasciata d’Italia a Tirana, la Facoltà di Lingue – Dipartimento di Italiano e Francese e il Museo “Casa delle Foglie”. I testi in italiano sono stati rielaborati in collaborazione con il Dipartimento di Francese dell’Università di Tirana che li ha redatti in francese; la registrazione è stata realizzata da un gruppo di studenti del Dipartimento di Italiano, coordinati dalla Lettrice del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Tiziana Di Fabio. Gli studenti che hanno prestato la loro voce sono: Alisa Kana, Ditjona Jahelezi, Enjell Hoxha, Jusilda Bardhoku, Klaudia Përnokaj, Martin Arapi, Pamela Syku, Sirela Roçi. Sono stati aiutati a rielaborare il suono da Guillermo Poyatos Córdoba. Il Comune di Tirana ha messo a disposizione il tecnico informatico per la realizzazione del link sulla home page del Museo.

Gli studenti del Master in Comunicazione Interculturale e Turistica, Ernalda Gjona, Hans Zuna, Marinel Gremi, Margaux Aupetit, Senada Llukaj e Xhovana Prendi hanno prodotto l’audioguida in francese nell’ambito del progetto FORMATHECO 2018-2019 dell’Agenzia Universitaria della Francofonia (AUF) in collaborazione con la Facoltà di Lingue straniere dell’Università di Tirana.

Nell’ambito della XIX Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, le guide cartacee e le audioguide sono state presentate in occasione di un evento organizzato dall’Ambasciata italiana il 22 ottobre 2019 presso la sala « Liria » dell’Università di Tirana.  Per l’occasione il Decano della Facoltà di Lingue Straniere, Artur Sula, ha accolto il Ministro della Cultura, Elva Margariti, l’Ambasciatore d’Italia Alberto Cutillo, l’Ambasciatore di Francia Christina Vasak, la Vice Sindaco di Tirana Anuela Ristani, la Direttrice del museo “Casa delle Foglie” Etleva Demollari.

Nouveaux guides en français et en italien pour le Musée National de la Surveillance « Maison des Feuilles» à Tirana

Les voix des étudiants du Département de Français accompagneront d’or et n’avant les visiteurs francophones d’un des musées les plus intrigants en Albanie, la “Maison des feuilles”.

Les étudiants du Master en communication interculturelle et touristique, Ernalda Gjona, Hans Zuna, Marinel Gremi, Margaux Aupetit, Senada Llukaj, Xhovana Prendi ont réalisé les audioguides en français dans le cadre du projet FORMATHECO 2018-2019 de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) en partenariat avec la Faculté de Langues Étrangères de l’Université de Tirana.

Le projet a été conçu et coordonné par la professeure Anida Kisi.

Etleva Demollari, directrice du musée national de la surveillance « Maison des Feuilles»” et Kleida Pira, journaliste à Radio Tirana International en français, ont étroitement collaboré pour la réalisation de ce projet.

Ce projet a suscité l’intérêt de l’ambassade d’Italie en Albanie et du Département de la langue italienne.  En collaboration avec le Département de français et encadrés par la lectrice du ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Tiziana di Fabio, les étudiants ont réalisé en italien les audioguides du musée.

Parallèlement à la préparation des audioguides, les étudiants des deux départements, sous les auspices des professeures Drita Rira et Etleva Demollari pour le français et des professeures Mirela Papa, Renata Martini, Vjola Adhami pour l’italien, ont traduit le livret guide du musée dans les deux langues. La publication en français et en italien des guides a été financée par l’ambassade de France et celle d’Italie.

Les étudiants du Département d’Italien  qui ont réalisé la traduction du livret guide sont: Denada Cahani Kiri dhe Ardit Mullaj, alors que les audioguides ont été réalisées par Alisa Kana, Ditjona Jahelezi, Enjell Hoxha, Jusilda Bardhoku, Klaudia Përnokaj, Martin Arapi, Pamela Syku, Sirela Roçi, étudiants en  Licence et en Master « Langues et Communication Interculturelle et Touristique ».

Dans le cadre de la XIXe Semaine de la Langue Italienne dans le monde, le livret guide et des audioguides en français et en italien ont été présentés lors d’un événement organisé par l’ambassade d’Italie le 22 octobre 2019. Le travail et la réussite des étudiants ont été salués par  le Doyen de la Faculté des Langues Étrangères, Monsieur Artur Sula et par Madame la Ministre de la Culture Elva Margariti, Monsieur l’Ambassadeur d’Italie Alberto Cutillo, Madame l’Ambassadeur de France Christina Vasak, Madame l’Adjointe au Maire de Tirana Anuela Ristani, Madame Etleva Demollari Directrice du musée la  «Maison des Feuilles ».