Urdhër Nr. 413/1, datë 27.9.2021 PËR NJË NDRYSHIM NË URDHRIN NR. 413, DATË 24.9.2021, “PËR MARRJEN E MASAVE, PËR PARANDALIMIN E INFEKSIONIT COVID-19, PËR PERSONELIN E INSTITUCIONEVE ARSIMORE DHE STUDENTËT”