Urdhërin e Përbashkët Nr.4, datë 30.09.2020 të Qendrës Ndërinstitucionale të Rrjetit Akademik Shqiptar dhe Qendrës së Shërbimeve Arsimore, Për një ndryshim në urdhërin e përbashkët Nr.2, datë 02.07.2020

Njoftim !
Bashkëngjitur do të gjeni Urdhërin I Përbashkët Nr.4, datë 30.09.2020 të Qendrës Ndërinstitucionale të Rrjetit Akademik Shqiptar dhe Qendrës së Shërbimeve Arsimore, Për një ndryshim në urdhërin e përbashkët Nr.2, datë 02.07.2020 “Për miratimin e kalendarit për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e Ciklit të Parë të Studimieve, Në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e Integruara të Ciklit të Dytë të Studimeve, në Institucionet e Arsimit të Lartë për vitin akademik 2020-2021”.