Shpallen kriteret për dy vende të lira pune personel Administrativ me kohë të plotë