Cikli i Dytë i Studimeve

Master i Shkencave

Departamenti i Gjuhës Angleze

Master i shkencave në "Mësuesi e Gjuhës Angleze për arsimin e mesëm të lartë"

Master i shkencave në "Përkthim teknik - letrar dhe interpretim"

Master i shkencave në "Gjuhë dhe komunikim ndërkulturor dhe turistik"

Departamenti i Gjuhës Italiane

Master i shkencave në "Mësuesi e Gjuhës Italiane për arsimin e mesëm të lartë"

Master i shkencave në "Përkthim teknik - letrar dhe interpretim"

Master i shkencave në "Gjuhë dhe komunikim ndërkulturor dhe turistik"

Departamenti i Gjuhës Frënge

Master i shkencava "Mësuesi e Gjuhës Frënge për arsimin e mesëm të lartë"

Master i shkencave në "Gjuhë dhe komunikim ndërkulturor dhe turistik"

Master i shkencave në "Përkthim teknik - letrar dhe interpretim"

Departamenti i Gjuhës Gjermane

Master i shkencave në "Mësuesi e Gjuhës Gjermane për arsimin e mesëm të lartë"

Master i shkencave në "Gjuhë dhe komunikim ndërkulturor dhe turistik"

Master i shkencave në "Përkthim teknik - letrar dhe interpretim"

Departamenti i Gjuhës Spanjolle

Master i shkencave në "Gjuhë dhe komunikim ndërkulturor dhe turistik"

Master i shkencave në "Përkthim teknik - letrar dhe interpretim"

Departamenti i Gjuhëve Sllave - Ballkanike

Për gjuhën Turke:

Master i shkencave në "Mësuesi në Gjuhën Turke për arsimin e mesëm të lartë"

Master i shkencave në "Gjuhë dhe komunikim ndërkulturor dhe turistik"

Master i shkencave në "Përkthim teknik - letrar dhe interpretim"

Për  Gjuhën  Ruse:

Master i shkencave në "Gjuhë dhe komunikim ndërkulturor dhe turistik"

Master i shkencave në "Përkthim teknik - letrar dhe interpretim"

Departamenti i Gjuhës Greke

Master i shkencave në "Mësuesi në Gjuhën Greke për arsimin e mesëm të lartë"

Master i shkencave në "Gjuhë dhe komunikim ndërkulturor dhe turistik"

Master i shkencave në "Përkthim teknik - letrar dhe interpretim"

Master Profesional

Departamenti i Gjuhës Angleze

Master Profesional në "Përkthim" me profil "Perkthyes"