Grupi Mësimor Kërkimor Përkthim dhe Interpretim i Gjuhës Gjermane

Grupi Mësimor Kërkimor Përkthim dhe Interpretim i Gjuhës Gjermane
Kryetar: Dr. Erta Spaho
Email: [email protected]

Grupi mësimor-kërkimor Përkthim Interpretim i gjuhës gjermane synon ..

Disa nga çështjet kërkimore me të cilat po merret ky grup në punë  e tij kërkimore janë:

  • Interpretimi/përkthimi në realitetin virtual. Integrimi i teknologjisë në procesin e përkthimit “– Projekt që përmban këto akse kërkimore:

Aktivitete të projektit:

  • Trajnimi dhe aftësimi i studentëve në fushën e përkthimit virtual.- Interpretation / translation in virtual reality. Curricula-Design READ-PROJECT
  • Doktoratë:” Interpreti, interpretimi dhe ligjërimi politik përmes analizës së ligjërimeve të përkthyera nga gjermanishtja në shqipe dhe anasjelltas”. Çështjet kërkimore

Aktivitete të tjera të grupit:

  • Hartimi/verifikimi i përmbajtjes së lëndëve përkatëse për semestrin e dytë të vitit akademik 2022/2023 në një takim të përbashkët – Verifikimi i silabuseve përkatëse
  • Diskutime në lidhje me gjendjen aktuale dhe rezultatet dhe mbi ndryshimet e mundshme e të domosdoshme në kurrikula dhe metoda, sidomos përcaktimi i një teme të përbashkët për t’u trajtuar në seminare.
  • Konkursi “ Përkthimi më mirë mes studentëve të gjuhës gjermane’, 2023- 2024
  • Botimi i një libërthi me përkthime të studentëve
  • Konferenca nga DGJGJ në kuadër të 30 vjetorit të themelimit tw departamentit: “Interkulturalität, Mehrsprachigkeit und Sprach(en)politik im europäischen Zusammenhang”

Pjesëmarrja në konferenca  dhe botimet në revistat shkencore vendase dhe ndërkombëtare me faktor impakti mbeten angazhim i përhershëm i këtij grupi.