Grupi Mësimor Kërkimor Didaktikë e Gjuhës Frënge

 

 

Grupi Mësimor Kërkimor Didaktikë e Gjuhës Frënge
Kryetar : Prof.Dr. Esmeralda Kromidha
Email: [email protected]

Grupi kërkimor i Didaktikës së gjuhës frënge i Departamentit të Gjuhës Frënge të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja të Universitetit të Tiranës ka për objektiva:

 • Strukturimin e kërkimit në didaktikën e gjuhës frënge në kuadër të Departamentit të Gjuhës Frënge të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja të Universitetit të Tiranës;
 • Krijimin e një sinergjie midis kërkimit në didaktikën e gjuhës frënge dhe praktikave në terren;

Synime të tjera afatgjata për këtë grup kërkimor lidhen me:

 • Përcaktimin e temave prioritare të kërkimit sipas dokumenteve strukturore vendase dhe ndërkombëtare,
 • Identifikimin e nevojave në kontekst lokal sipas temave të kërkimit;
 • Zhvillimin e partneritete vendore dhe ndërkombëtare me synimin për të ngritur projekte të përbashkëta kërkimore;
 • Zhvillimin e aftësive kërkimore të studentëve të masterit dhe doktoraturës;
 • Shpërndarjen e kërkimit shkencor në nivel lokal dhe ndërkombëtar;

Projekte kërkimore dhe Akset kryesore kërkimore të këtij ekipi:

“Integrimi digjital në metodologjitë e mësimdhënies/të nxënit dhe sfidat e trajnimit të mësuesve”. Projekt i mbështeur nga AUF.

Çështjet kërkimore:

 • TIK për zhvillimin e punës bashkëpunuese
 • TIK për zhvillimin e pedagogjisë së projektit
 • TIK për zhvillimin e mësimdhënies në distancë
 • TIK për zhvillimin e mësimnxënies në distancë
 • TIK për zhvillimin e vlerësimit dhe vetëvlerësimit nëlinjë
 • TIK për zhvillimin e aftësive gjuhësore të të kuptuarit dhe shprehurit me gojë
 • TIK për zhvillimin e aftësive gjuhësore të të kuptuarit dhe shprehurit me shkrim
 • TIK për zhvillimin i aftësive ndërkulturore
 • TIK për zhvillimin i aftësive ndërdisiplinore
 • TIK dhe formimi i vazhdueshëm i mësuesve të gjuhëve të huaja
 • Zhvillimi i kulturës digjitale të nxënësit/mësuesit
 • TIK dhe klasa e përmbysur
 • TIK dhe tutorimi në linjë
 • TIK dhe referuesit e kuadrit të përbashkët të referencave të aftësive TIK
“Integrimi i mjeteve digjitale  në pedagogjinë e klasës së përmbysur”. Projekt i mbështeur nga FGJH.

Çështjet kërkimore:

 • Vlerërësimi i situatës mbi përdorimin e pedagogjisë së klasës së përmbysur në FGJH;
 • Nxjerrja në pah e llojeve të mjeteve dogjitale të përdorura gjatë mësimdhënies ne FGJH;
 • Vlerësimi i impaktit që ka pedagogjia e klasës së përmbysur në rezultatet e studentëve;
 • Ofrimi i aftësive digjitale dhe njohurive për ekipin pedagogjik dhe studentëve në përdorimin e koncepteve të klasës së përmbysur.
Didaktika e gjuhëve dhe kulturave të huaja: Nga politikat gjuhësore në qasjet e mësimdhënies/nxënies për një kompetencë të shumëgjuhësisë”, Konferencë ndërkombëtare shkencore.

Akset kërkimore të konferencës:

 • Shumëgjuhësia në kontekstin e Ballkanit dhe profili i politikës arsimore gjuhësore
 • Politika gjuhësore në nivel parauniversitar
 • Shumëgjuhësia në klasë dhe praktika të mësimdhënies/nxënies
 • Politika gjuhësore në nivel universitar
 • Inovacioni dhe digjitalizimi në mësimdhënien/nxënien e gjuhëve të huaja: praktika aktuale
 • Formimi fillestar dhe i vazhduar i mësuesve të Gjuhëve të Haja në standardet e sotme të profesionit të mësuesit
 • Cilësia e mësmdhënies së gjuhëve të huaja dhe vlerësimi i saj

Krijimi i një dokumenti udhëzues për mësuesit mbi Volumin plotësues të Kuadrit Evropian të Referencave për Gjuhët e Huaja

Aktivitetet e planifikuara për këto çështje kërkimore:

 • Organizimi i Konferencës Ndërkombëtare Shkencore, 23-24 tetor, 2023
 • Zbatimi i projekteve aktuale;
 • Ditë Studimore për doktoranët:

Temat në fokus;

 • Kërkimi i literaturës shkencore dhe i burimeve të informacionit;
 • Përzgjedhja e bibliografisë dhe citimi i saj;
 • Analiza e të dhënave cilësore e sasiore;
 • Redaktimi i punimit shkencor;
 • Krijimi i korpuseve studimore;
 • Organizimi i një webinari shkencor
 • Organizimi i një trajnimi; “ Si mund të përfitojnë mësuesit tanë “, “ Si mund të bëhemi pjesë e projekteve të CELV, Graz”
 • Hartimi i një libërthi

 

AKTIVITETE