6 Tetor, 2022

Day

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja synon të rrisë aftësitë e stafit të tij akademik në përdorimin e teknologjisë dhe inovacionit me anë të mjeteve teknologjike, risitë në mësimdhënie dhe të përditësojë dijet e tyre me aplikacione që vlerësojnë, motivojnë dhe argëtojnë studentët tanë. Ky cikël trajnimesh nis nga data 10-15.10.2021 ora 11:00-14:00. Nëse dëshironi të...
Lexo më shumë
Je mësues dhe do të ndjekësh trajnime me kredite të akredituara nga Ministria e Arsimit dhe Sportit? Dëshironi të praktikoheni me krijimin e veprimitarive didaktike mbi diversitetin gjuhësor e kulturor? Dëshironi të praktikoheni në zhvillimin e mendimit kritik për të formuar nxënës qytetarë të hapur ndaj shoqërive, kulturave dhe gjuhëve të ndryshme? ⬇️⬇️⬇️ Rregjistrohu në...
Lexo më shumë
Je mësues dhe do të ndjekësh trajnime me kredite të akredituara nga Ministria e Arsimit dhe Sportit? Dëshiron të mësosh më shumë mbi mënyrën e menaxhimit të klasës, konflikteve dhe mirëqënien e nxënësve në një orë mësimi? ⬇️⬇️⬇️ Rregjistrohu në këtë link: https://trajnime.arsimi.rash.al/Trajnimes/Createmesuseregister/59896?d=10%2F28%2F2022%2000%3A00%3A00
Lexo më shumë
Je mësues dhe do të ndjekësh trajnime me kredite të akredituara nga Ministria e Arsimit dhe Sportit? Dëshiron të mësosh më shumë mbi mënyrën e integrimit të koncepteve të barazisë gjinore në një orë mësimi? ⬇️⬇️⬇️ Rregjistrohu në këtë link: https://trajnime.arsimi.rash.al/Trajnimes/Createmesuseregister/59897?d=10%2F28%2F2022%2000%3A00%3A00 .
Lexo më shumë
Je mësues dhe do të ndjekësh trajnime me kredite të akredituara nga Ministria e Arsimit dhe Sportit? Dëshiron të mësosh më shumë mbi testimin dhe vlerësimin e të nxënit si dhe nxitja e autonomisë së nxënësit bazuar në portofoli PEGJH? ⬇️⬇️⬇️ Rregjistrohu në këtë link: https://trajnime.arsimi.rash.al/Trajnimes/Createmesuseregister/59895?d=10%2F28%2F2022%2000%3A00%3A00 .
Lexo më shumë
Je mësues dhe do të ndjekësh trajnime me kredite të akredituara nga Ministria e Arsimit dhe Sportit? Dëshiron të mësosh më shumë mbi përdorimin e platformave virtuale si Teams dhe Office 365 në mësimdhënie? ⬇️⬇️⬇️ Rregjistrohu në këtë link: https://trajnime.arsimi.rash.al/Trajnimes/Createmesuseregister/59894?d=10%2F28%2F2022%2000%3A00%3A00 .
Lexo më shumë