8 Shtator, 2022

Day

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës bazuar në Ligjin Nr.80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë ne Republiken e Shqipërise” neni 57 dhe 64, pika 1, si dhe mbështetur ne Statutin e Universitetit te Tiranës, neni 68, si dhe me vendim Dekanati nr.84, date 06.09.2022, shpall...
Lexo më shumë
Hapet thirrja për aplikime për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Sivas Cumhuriyet, Turqi, për të marrë pjesë në aktivitetin “Staff Week” qëata do të organizojnë në datat 10 – 14 Tetor 2022. Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin me...
Lexo më shumë

Komente Së Fundi

    Kategori